در زور آزمایی جهانی رژیم آخوندی در ترس از آن ضعف نشان میدهد