نظام ایران با شعارهای توخالی سعی می کند بقیه را بترساند