وضعیت فلاکت بار اقتصادی نظام آخوندی وبد تر شدن آن …