داعش وقتی نقاشی می کشد مونالیزا را هم با سر بریده می کشد