شبه نظامیان تحت حمایت رژیم ایران به دلیل وخامت اقتصادی صدایشان در آمده است