نظام آخوندی از اسلام به شکل وارونه برای اعمال کثیفش استفاده میکند