: سقراط می گوید

?سقراط می گوید:

وقتی دیدید سایه انسان های کوچک در حال بلند شدن است… بدانید آفتاب سرزمین شما در حال غروب کردن است…

سرزميني كه متفكرانش بيكار باشند و بیسوادانشان شاغل ؛مشاورانش بيمار باشند، و وكلايش ساكت؛

جوانانش دل مرده باشند، و سالخوردگانش بلند پرواز؛

مردانش لحن زنانه داشته باشند، و زنانش ژست مردانه؛

اغنيايش دزدي كنند، و فقرايش كارگري با حقوق بخور و نمیر؛

صادراتش فيلسوف باشد، و وارداتش مواد مخدر،

قبرهايش خريده شوند، و مغزهايش فروخته؛

گورستان تاريخ است ..