همدلی : رنجی که مدام می‌شود، امروزیازدهم اردیبهشت…