! بحران های ولایت

بحران های ولایت  !

«حضرت آقا» فتاده در هراس

از سرش بیرون زده هوش و حواس

از زمانه خسته و دلخون شده

 زین همه دلواپسی مجنون شده

بر سرش بحران بارَد روز و شب

جان شیرین خواهدش آید به لب

پاسدارانش  جایشان  در صد «لیست»

لایق این جای جز پاسدار نیست

سیل گشته حلقه ای در گردنش

ملت ایران تماماً دشمنش

«اف ای تی اف» شده پاپیچ او

معضل و بحران پیج در پیچ او

می شود ممنوع فروش نفت و گاز

 این خبر باشد برایش جانگداز

خرج «حزب الله» و «حوثی» و «اسد»

از کجا زین پس به ایشان می رسد

زان نود میلیارد دلارش بعد از این

می کند آیا هزینه بهر دین

سرپاسدارِ جدیدش گیج و ویج

بهر دلداری پاسدار و بسیج

هارت و پورت می کرد چنان با اقتدار

تا نگردد درد «آقا» آشکار

امت دلواپس و نالان همه

زین همه بحران دارد واهمه

دورهٔ‌ بحران در بحران شده

حال «عظما » زین همه  داغان شده

می شمارد روز و شب را او کنون

در کدامین روز گردد سرنگون

  گودرز  – اردیبهشت ۹۸

پایان