رژیم خمینی با صدور مواد مخدر و طایفه گرایی در منطقه