: چه زیبا گفت فروغ فرخزاد

چه زیبا گفت فروغ فرخزاد :

                اگر مستضعفی ديدی ،

                         ولي از نان امروزت

 به او چيزی نبخشيدی ،

      به انسان بودنت شک کن!

                اگر چادر به سر داری ،

                           ولي از زير آن چادر

 به يک ديوانه خنديدی

     به انسان بودنت شک کن!

               اگر قاری قرآنی ،

                        ولي در درکِ آياتش

دچارِ شک و ترديدی ،

   به انسان بودنت شک کن!

                 اگر گفتی خدا ترسي ،

                          ولي از ترس اموالت

 تمام شب نخوابيدي ،

   به انسان بودنت شک کن!

                    اگر هر ساله در حجّي ،

                              ولي از حال همنوعت

 سوالي هم نپرسيدي ،

     به انسان بودنت شک کن!

                         اگر مرگِ کسی ديدي ،

                                ولي قدرِ سَري سوزن

ز جاي خود نجنبيدي ،

به انسان بودنت شک کن .

پایان