! چگونه سقوط آموزش وپرورش باعث سقوط یک ملت میشود؟

چگونه سقوط ِآموزش و پرورش باعث سقوط ِ یک ملّت میشود؟!

– در کشوری که مقام معلم با رهبر آن کشور یکی است و مردم آن کشور فقط دربرابر دو شخصیت تعظیم میکنند:

«رهبر و معلم» ؛آن کشور میشود “چین”

– درکشوری که هرکس به مقام معلمی نایل میشود به بالاترین نشان ِافتخار آن کشور دست مییابد: آن کشور میشود “انگلستان”

– در کشوری که معلم ، حقّ کاری به غیر از معلمی را ندارد: آن کشور میشود “روسیه”

– در کشوری که برای معلم، حقوق معینی تعیین نمیشود: آن کشور میشود “ژاپن”

– در کشوری که حقوق معلم از پزشک، قاضی ، مهندس و… بیشتر است چون همه این ها در مکتب ِ معلم پزشک ، قاضی، مهندس و… شده اند: آن کشور میشود “آلمان”

و اما؛

– درکشوری که مادری حاضر به ازدواج دخترش با یک معلم ِ جوان نمیشود!

– در کشوری که دانش آموزان یک مدرسه، ساندویچ بعد ازظهرشان را از دکّه معلمشون خریداری می کنند!

– در کشوری که معلمش نهار نخورده سریع خود را برای دادن سرویس به تاکسی تلفنی محله اش معرفی میکند!

– در کشوری که یک معلم، سرویس ایاب و ذهاب ِمدرسه دانش آموزان خود میباشد.

– در کشوری که بالاترین دغدغه های معلمینش چگونه زیستن آبرومندانه است!

در این جامعه است که:

مریض، به دست پزشکی که بتواند تقلب کند خواهد مُرد

خانه ها به دست مهندسی که موفق به تقلب شده ویران خواهند شد

منابع مالی را به دست حسابداری که موفق به تقلب شده از دست خواهیم داد

جهل، در سرِ فرزندان که موفق به تقلب شده فرو میرود

و این در یک کلام یعنی :

سقوط ِآموزش وپرورش = سقوط ملت

پایان