این یک مدرسه در شهرستان سرباز در سیستان بلوچستان ……