خوراندن سرمایه های مردم ایران به نیروهای تروریستی در منطقه