نظام آخوندی ثروت مردم ایران را به جیب مزدورانش می ریزد