نظام آخوندی در ایران در رفاه بسر میبرد مردم در فشار زندگی میکنند