نظام آخوندی حزب الشیطان و حوثیها را د ر کارهای تروریستی هدایت می کند