نظام آخوندی در تاسسیات اتمی جز به کشتار به چیز دیگری فکر نمی کند