با تحریم ها دخالت های تروریستی نظام آخوندی در منطقه متوقف خواهد شد