نظام آخوندی با قیام ها وتحریم ها مسیر نابودی را طی می کند