در حاکمیت سیاه آخوندی با غارت وچپاول چیزی جز فقر وبدبختی به ارمغان نخواهد داشت