نظام آخوندی با تحریم ها بسته شده ونمی تواند به کشورهای منطقه دست اندازی کند