امتیاز : کاهش هزار تنی زباله در تهران پس از گرانی اجناس !