نظام توخالی، ادعای بستن تنگه هرمز را دارد وادعایی بیش نیست