پسر ملانصرالدین از او پرسید ؟

پدر ،فقر چند روز طول می کشد؟

:ملا گفت

چهل روزپسرم


: پسرش گفت

بعد از چهل روز ثروتمند می شویم؟

:ملا جواب داد

نه پسرم ،عادت می کنیم