بشار اسد به مردمش به جز بمب و موشک چیز دیگری نمی دهد