ترامپ دارد رینگ را برای رودررویایی با نظام آخوندی در عراق آماده میکند