نظام آخوندی که فرو پاشیده، خود را در رسانه ها مستحکم نشان میدهد

0
28