تحریم های بیشتر اقتصادی فشار زیادی بر علیه رژیم ایجاد کرده است