پیام های نظام آخوندی به جهان جنگ افروزی وتروریسم است