حزب الشیطان دست نشانده نظام آخوندی مانند موشی در حال جویدن لبنان است