خامنه ای زیر تحریم وبحرانها وقیامها در حال نابودی است