سیاست های نظام آخوندی در جهان ومنطقه منجر به نابودی اش خواهد شد