عقلانیت درزیر عمامه نظام جزکشتار وجنایت چیز دیگری نیست