ملت ایران

ملت ایران

هیچ‌ نگران نباشید

یکسال و نیم دیگر ترامپ دوره ریاستش

تمام‌ میشود و دموکرات ها بر سر کار میایند انها دوستان صمیمی ما هستند

جنگ هم نمیشود خاطرتان جمع

شما ملت خودم فقط این یکسال ونیم  دیگر هم گرسنگی و بیکاری..گرانی را تحمل کنید من قول میدهم کار تمومه

سوریه را از نو میسازیم و چمدان های دلار رو هم برای حسن نصر الله بخواست خدا ارسال میکنیم

هیچ نگران نباشید ما ترامپ روبا مقاومت شما مردم گرسنه بزانو در خواهیم آورد

چنان زخم رو نمکش بپاشیم که تا آخر عمر بخندد پایان