نقص یا کمبود زیبایی در چهره یک فرد را اخلاق خوب تکمیل می کند ….