آه و ناله و شکوه و شکایت روحانی از نداشتن اختیارات . . .

0
49

آه و ناله و شکوه و شکایت روحانی از نداشتن اختیارات .  .  .

رئیس جمهور بی اختیار !

چنین گفتا «روحانی» به زاری 

ندارم فرصت خدمتگزاری 

رئیس جمهور باشد منصب من

 ندارم لیک چندان اختیاری

تدارکاتچیِ رسمی  «آقا»

بگیرد حضرتش از ما سواری

برای بردن بار  ولایت

منم یابو و دولت همچو گاری

ولیکن گاری اندر گل نشسته

خبر از حال زار من  چه داری

در این شش سال اینسان ورشکسته

نبودم با چنین حال نزاری

نه پول نفت آید در خزانه

نه ارز و بستهً میلیارد  دلاری

همه سرمایه ام برجام می بود

ز دستم رفت و ماندم در خماری

کلید ما  نه قفلی را گشاید

ز سیلابی ز بحرانهای جاری

نه می‌آید پیام استمالت

نه چین داده نه روس،  پیغام یاری

برای جلب اصحاب مماشت

ندارم جز تملق اختیاری

من و «آقا» که صاحب اختیار است

بُوَد آینده مان تار و غباری

ز بحرانها و از عصیان ملت

نمانَد معبر و راه فراری

گودرز – اردیبهشت ۹۸

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here