نظام از داخل پوک بوده ودر سیاست خارجی ژست قوی بودن می گیرد