افتخار بزرگیه برام در زندگیم که دو مرد بزرگ را حمل می کنم