نظام آخوندی با دخالت در یمن وسوریه ملت های آنها را به خاک وخون کشیده است