نظام آخوندی با گسترش دادن مواد مخدر حاصل آنرا برای امیال خود بکار می گیرد