کودکان کار بجای درس وداشتن رویاها در حاکمیت چپاول وغارت نظام آخوندی …..