من‌روزه‌ام

من‌روزه‌ام

من روزه ام! تمام سال را روزه ام.

ولی بجای دهان و شکم ،اندیشه ام را روزه ام.

فکر من حق ندارد به کسی بی حرمتی کند.

فکر من حق ندارد به کسی ناسزا بگوید.

فکر من حق ندارد به مال کسی دست درازی کند.

فکر من حق ندارد با زندگی کسی بازی کند.

فکر من حق ندارد به کسی بهتان بزند.

فکر من حق ندارد به کسی جفا کند.

فکر من حق ندارد با دل کسی بازی کند.

فکر من حق ندارد به کسی دروغ بگوید.

فکر من حق ندارد به یتیمی بی تفاوت باشد.

فکر من حق ندارد زورگو باشد.

فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند و بی تفاوت از کنارش عبور کند.

آری من روزه ام ،

نه روزه نخوردن غذا ،بلکه روزه انسان بودن.

روزه مردانه زیستن، روزه جاودانه شدن.

آری من تمام سال را روزه ام.

تمام ساعتها را روزه ام.تمام دقائق را روزه ام پایان