نظام آخوندی در صادرات نفت وسقوط ریال بشدت فرو پاشیده است