بزن زن را که زاییده است مردان را

بزن زن را که زاییده است مردان را

– بزن زن را که تکمیل کرده انسان را

– بزن زن را که ”نر” را شیر جان داده

– بزن زن را که مردان را جهان داده

– بزن زن را که شمع خانه مرد است

– بزن زن را که زور شانه مرد است

– بزن زن را که او شب ها نخوابیده

– چرا او مرد را پرورده،زاییده؟

– بزن این ناقص العقلی که کامل هست

– بزن زن را که او گرمای منزل هست

– بزن دستش نوازش کرده ‘نر’ ها را

– بزن قلبش که سامان داده سر ها را

– بزن زن را بزن زن را بزن زن را

– بزن با سنگ و چوب این پاره تن را

– بزن زن را که خار راه می چیند

– بزن زن را خدای زن نمی بیند…

??????????????