شاید این جمعه بیاید! بیاید چه کند؟

شاید این جمعه بیاید! بیاید چه کند؟

خم ابروی مرا صاف کند؟

کوه البرز مرا قاف کند؟

دست در جیب، به لطف پدرش

خرج این مردم علاف کند؟

یاکه در منزل آقای الف!

دانه ای بمب اتم یافت کند؟

شاید این جمعه بیاید چه کند؟

منبری تازه به پا سازد و باز

نقد این حاجی حراف کند؟

بیش از این ها کند و از کرمش

بهر ما ، ثانیه اصراف کند؟

این که شد قصه صد غصه ما

باش تا ابلهکی …. فرش قرمز جلویش بافت کند

پایان