نظام آخوندی روی نهنگ حوثیها شهرهای تحت محاصره را بلعیده است