نظام آخوندی قرون وسطایی سوار بر ماشین مدرن ایران شده است