نظام آخوندی مانند اختاپوس در منطقه چنگ انداخته است