نظام آخوندی مانند تمساح در دریاچه لبنان جنایت می کند